Gedragsregels voor sporters

Een sporter:


IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je
eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij
het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de
vertrouwenspersoon.


TOONT RESPECT: Voor medesporter, je trainers, de toeschouwers en
ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen
presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan
bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar
instructies en houd je aan de regels.


GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer
ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de
materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening,
niemand tegen zijn of haar wil aan.


HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels,
deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en
gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.


DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele
gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of
fysiek geweld, gebruik geen doping.
MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld
overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de
vertrouwenscontactpersoon. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk
met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de
belangen van een lid/medesporter ernstig in het geding zijn,
raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met de
vertrouwenspersoon.